Privacyverklaring


Met Anne-Marij, gevestigd aan Vergierdeweg 212 2026 ZJ Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.metanne-marij.nl
Vergierdeweg 212
2026 ZJ Haarlem
06 48 26 97 18

Anne-Marij Merhottein is de Functionaris Gegevensbescherming van Met Anne-Marij. Zij is te bereiken via [email protected]

1. Persoonsgegevens
Met Anne-Marij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

2. Gebruik van persoonsgegevens
Met Anne-Marij gebruikt de persoonsgegevens. Deze worden hieronder toegelicht:
Om informatie te sturen n.a.v. jouw verzoek.
Om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin je mij wilt laten werken.
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
Voor het afhandelen van jouw betaling.
Met Anne-Marij verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Met Anne-Marij neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (lees: Anne-Marij) tussen zit. Met Anne-Marij gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Mijn mail gaat via de hosting provider VIMEXX (www.vimexx.nl). 
Mijn bestanden en adresgegevens worden in de cloud opgeslagen bij de volgende bedrijven; Dropbox en Apple iCloud.
Mijn bestanden in Dropbox en iCloud zijn beveiligd met 2 staps authenticatie. En omdat ik gebruik maak van Dropbox en iCloud betekent het automatisch dat jouw gegevens ook op mijn iPhone en iPad staan. Mijn iPhones, iPads en computer zijn degelijk beveiligd met vingerafdruk- en gezichtsherkenning scanners en degelijke wachtwoorden.
Mijn website wordt gemaakt met de software van Jimdo. Ik sla geen cookies op, maar ik weet niet precies hoe Jimdo hier mee omgaat. Heb je hier vragen over dan verzoek ik je vriendelijk om met hen hierover contact op te nemen (www.jimdo.nl).
   
4. Bewaartermijn
Met Anne-Marij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar de persoonsgegevens, personalia, en adres voor 7 jaar om in de toekomst de samenwerking met jullie te kunnen voortzetten.
Jouw inloggegevens sla ik op in Enpass (digitale kluis) en verwijder ik 6 maanden na het aflopen van mijn opdracht. Zo kan ik na afloop van een opdracht nog een kleine opdracht doen en dan heb ik je inloggegevens nog om in je systemen te kunnen en de opdracht snel te kunnen uitvoeren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Met Anne-Marij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Met Anne-Marij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies of vergelijkbare technieken
 Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over het soort cookies dat gebruikt wordt en het inschakelen van individuele cookies vindt u in de respectievelijke categorie├źn, zoals vermeld staat bij het kopje cookie-instellingen in de footer van deze website. U kunt uw instellingen altijd aanpassen via deze link.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Met Anne-Marij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Met Anne-Marij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig
Met Anne-Marij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij op via [email protected]. Met Anne-Marij heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

-  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-  Twee staps authenticatie voor iCloud en Dropbox
-  Apple computers met degelijke wachtwoord beveiliging
-  iPhones en iPads met vingerafdruk- en gezichtsherkenning scanner

9. Wijzigingen in het Privacy Statement
Met Anne-Marij behoudt het recht om dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina bekend gemaakt. Met Anne-Marij adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 11 januari 2021.